Εκτύπωση

7 Νοεμβρίου 2013

Άκαμπτη η Commission στις προτάσεις των Κρατών Μελών και των φορέων τους, για τα νέα μέτρα του Εθνικού Φακέλου στο κρασί

Στις 28 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο τις τροποποιήσεις που έχουν προταθεί στον ΚΑΝ(ΕΚ) 555/08 και συγκεκριμένα τα νέα μέτρα που εντάσσονται στα Εθνικά Προγράμματα Στήριξης (Εθνικός Φάκελος).

Την Ελλάδα εκπροσώπησε το στέλεχος της Διεύθυνσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής κ. Δ. Γραμματικός, ο οποίος εκτός των άλλων, μετέφερε και τις απόψεις των φορέων του κλάδου, όπως η ΚΕΟΣΟΕ.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα ακόλουθα τρία θέματα:

Προβολή Προώθηση στην εσωτερική αγορά (άρθρο 43)
Εσωτερική αγορά

Το νέο αυτό μέτρο ουσιαστικά σχετίζεται με:


Η ΚΕΟΣΟΕ κατέθεσε την άποψη ότι η εθνική συμμετοχή θα πρέπει να καλύπτει το υπόλοιπο 50% από την Κοινοτική συμμετοχή ώστε τα προγράμματα να είναι πλήρως χρηματοδοτούμενα γιατί πρόκειται για μηνύματα προϊοντικού (εθνικού) χαρακτήρα. Διαφορετικά μικρές μόνο πιθανότητες υπάρχουν να διατεθεί ιδία χρηματοδότηση για περιεχόμενο τέτοιων μηνυμάτων.

Η απάντηση της Commission ήταν αρνητική με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται ένα εργαλείο που χρόνια ζητούσαν οι ευρωπαϊκοί φορείς του κλάδου και η ΚΕΟΣΟΕ.

Καινοτομία (άρθρο 43α)
Ο Έλληνας αντιπρόσωπος έθεσε το θέμα της δυνατότητας διερεύνησης γηγενών ποικιλιών (αναβίωση, διάσωση, αξιολόγηση), προκειμένου ν’ αναπτυχθούν πρωτόκολλα καλλιέργειας σε συνδυασμό με τις αρνητικές επιδράσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή.

Η Commission απάντησε ότι δεν επιθυμεί την επέκταση του μέτρου στην αμπελοκαλλιέργεια και παρέπεμψε στα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου.

Ουσιαστικά με το μέτρο αυτό «ευνοείται» η μεταφορά σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, που δυστυχώς δεν παράγεται στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό η ΚΕΟΣΟΕ υποστήριξε τους δυο άξονες που αφορούν τις γηγενείς ποικιλίες και την κλιματική αλλαγή.

Αναδιάρθρωση αμπέλων για φυτοϋγιειονομικούς λόγους (άρθρο 44)
Η εισαγωγή της Δράσης «επαναφύτευση για φυτοϋγειονομικούς λόγους», εγείρει την υποχρέωση διερεύνησης των ασθενειών που θα είναι επιλέξιμες στο μέτρο αυτό.
Σύμφωνα με έρευνα της ΚΕΟΣΟΕ οι ασθένειες που απαντώνται συχνότερα στην ελληνική επικράτεια και προσβάλλουν το πρέμνο είναι:


•    Μολυσματικός εκφυλισμός από νηματώδεις (προκαλούν δευτερογενείς ασθένειες στο ξύλο της αμπέλου μέσω ιών)
•    Ευτυπίωση (Eutypa lata)
•    Ίσκα (Fomes igniarius, Stereum hirsutum)
•    Φώμοψη (Cryptosporella viticola)
•    Βοθρίωση (Grapevine A, Β Vitivirus)
•    Βακτηριακή νέκρωση ή τσιλικ-μαράζι (Xylophilus ampelinus)
•    Αποπληξία
•    Βοτριοσφαίρια (Botryosphaeria vitis)
•    Καρκίνος (Agrobacterium tumefaciens)
•    Ασθένεια του Petri
•    Μαύρα Στίγματα (Phomitiporia punctata)

Τα θέματα αυτά τέθηκαν από διάφορες εθνικές αντιπροσωπείες με επιπλέον παρατηρήσεις για τον ορισμό ανώτατου ποσοστού.

Η Commission δήλωσε ότι θα υπάρχει ανώτερο ποσοστό αναδιάρθρωσης αμπελώνων για φυτοϋγιειονομικούς λόγους της τάξης του 10% του συνολικού προγράμματος και ότι η λίστα των ασθενειών δεν θα είναι δεσμευτική.

Τέλος η ΚΕΟΣΟΕ επιμένει ότι για το μέτρο της αναδιάρθρωσης μόνιμο και ανυπέρβλητο πρόβλημα, αποτελεί η έκδοση εγγυητικής επιστολής για τη συντριπτική πλειοψηφία των αμπελουργών και ότι θα πρέπει να διερευνηθούν λιγότερο επαχθείς όροι έκδοσης εγγυήσεων, διαφορετικά το μέτρο αυτό θα καταστεί αδρανές για τον πληθυσμό που τον αφορά, εις όφελος οικονομικά ισχυρών συμφερόντων.