Εκτύπωση

20 Ιανουαρίου 2012

ΦΕΚ Β 3042/30.12.2011 Παράταση κατά ένα έτος της χρεολυτικής δόσης άτοκου δανείου 2009/10

Στο ΦΕΚ 3042/30.12.2011 το οποίο περιλαμβάνει  την ΥΑ 2/90986/0025/29.12. 2011 που τροποποιεί  την Υ.Α. 2/23249/0025/15.3.2011 (ΦΕΚ Β΄578/13.4.2011), δημοσιεύθηκε η παράταση της δόσης άτοκων δανείων για την παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής 2009/10, που έληγε στις 31.12.2011

Η υπουργική  απόφαση  με αριθμό 2/23249/0025/15.3.2011  στο σημείο Β) παρατείνει την καταβολή της χρεολυτικής δόσης  κατά ένα έτος δηλαδή από 31.12.2010 σε 31.12.2011 κ.ο.κ.

Η παρούσα απόφαση (2/90986/0025/29.12.2011) στην § 6 τροποποιεί το σημείο Β) της ΥΑ 2/23249/0025/15.3.2011 , που προβλέπει καταβολή της πρώτης χρεολυτικής δόσης 31.12.2011 ως εξής:

«Η οφειλόμενη χρεολυτική δόση της 31.12.2011 δύναται να καταβληθεί στις 31.12.2012, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου μέχρι την 31.12.2014.  Οι συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της αριθμ: 2/65089/ 0025   /2.10.2009 υπουργικής απόφασης κι επιθυμούν να αναστείλουν την καταβολή της πρώτης δόσης, κατά τα ανωτέρω, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι την 29.2.2012».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αρθμ: 2/65089/0025/2.10.2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.