Εκτύπωση

6 Μαρτίου 2012

Από 15 Ιανουαρίου έως 15 Μαΐου η ετήσια Δήλωση Ενιαίας Καλλιέργειας / Εκτροφής από αυτούς που ασκούν αγροτική δραστηριότητα

Με την ΚΥΑ 235/23719/28.2.2012 απόφασή τους οι υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζουν τους τρόπους καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί αγροτική δραστηριότητα.

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και η καταβολή ασφαλίστρου αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημιώσεων. Το ασφάλιστρο υπολογίζεται επί της ασφαλιζόμενης αξίας που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των στρεμμάτων επί τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα επί την τιμή ανά κιλό.
Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης.
Για να δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ πατήστε εδώ