Εκτύπωση

31 Ιουλίου 2012

Αντίδραση και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα προϊόντα με αφαίρεση αλκοόλης που φέρουν την ένδειξη «Οίνος» στον OIV

H διάθεση στην αγορά των προϊόντων με μερική αφαίρεση αλκοόλης με τον ορισμό που περιλαμβάνει την ονομασία "οίνος" θέτει σε κίνδυνο την αντίληψη την οποία έχουν οι καταναλωτές για το οίνο ως ένα φυσικό, μοναδικό, αγροτικό προϊόν.

Ακολουθεί η αναφορά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Οι συζητήσεις στράφηκαν στα ψηφίσματα που δεν επηρεάζουν το κοινοτικό κεκτημένο αλλά αποτελούν καθαρά εθνική αρμοδιότητα. Σε αυτή την κατηγορία ψηφισμάτων ανήκουν τα ψηφίσματα ECO-DROCON 10-432 Et7-Ποτό που παράγεται από την αφαίρεση αλκοόλης από τον Οίνο και ψήφισμα ECO-DROCON 10-433 Et7-Ποτό που παράγεται από την μερική αφαίρεση αλκοόλης από τον Οίνο.
Η Κυπριακή Προεδρία έκανε αναφορά στις μακρές διαπραγματεύσεις αλλά και στις συζητήσεις που έγιναν στην Επιτροπή Οικονομίας και Νομοθεσίας (όπου απουσίαζε η χώρα μας) που είχαν ως αποτέλεσμα τους τη διαμόρφωση του «συναινετικού» αυτού όπως το χαρακτήρισε ψηφίσματος.
Η Ελληνική αντιπροσωπεία τόνισε στην παρέμβαση της ότι η σχετική υποσημείωση «ο ορισμός δεν αποκλείει να χρησιμοποιείται η ονομασία  "οίνος χωρίς αλκοόλ» και « οίνος με μερική αφαίρεση αλκοόλης " στην περίπτωση που η νομοθεσία του κράτους μέλους το επιτρέπει» η οποία συμπεριληφθεί στο τελικό σχέδιο ουσιαστικά αίρει τον ορισμό των προϊόντων αυτών και δίνει την δυνατότητα στα μέλη του ΟIV τα οποία το επιθυμούν να ονομάσουν αυτά τα προϊόντα «οίνους». Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των Κ-Μ της Ε.Ε και του OIV γεγονός το οποίο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην υιοθέτηση νομοθετικά του ορισμού τους ως «οίνους». Επεσήμανε δε ότι σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν είναι αντίθετη στη παραγωγή αυτών των προϊόντων ωστόσο θεωρεί ότι τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να ορίζονται και να επισημαίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε και οι καταναλωτές να μην παραπλανώνται και οι παραγωγοί οίνου ως ενός προϊόντος καθαρά γεωργικού θα πρέπει να τυγχάνουν της ανάλογης προστασίας και του ισότιμου ανταγωνισμού σε σχέση με προϊόντα τα οποία παράγονται με βιομηχανικές πρακτικές. Η επικράτηση αυτής της φιλοσοφίας κατά την παραγωγή των οίνων οδηγεί αναπόφευκτα στην παραγωγή οίνων με ομοιόμορφα χαρακτηριστικά και τελικά στην τυποποίηση και βιομηχανοποίηση των οίνων.
Ως εκ τούτου διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για την ψήφιση των συγκεκριμένων σχεδίων στη Γενική Συνέλευση.
Αντιθέτως η γερμανική αντιπροσωπεία τάχθηκε υπέρ των σχετικών ψηφισμάτων τονίζοντας ότι ήδη έχουν νομοθετηθεί τα προϊόντα αυτά ως «οίνους χωρίς αλκοόλ» στην Γερμανία. 

Τελικά, μέσα από αυτή τη διαδικασία συντονισμού των ευρωπαϊκών κρατών μελών τεκμηριώθηκε η επιθυμητή συναίνεση σε όλα τα ψηφίσματα που επηρεάζουν το κεκτημένο και προωθούνται στη Γενική Συνέλευση κατ’ εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι η ελληνική αντιπροσωπεία δέχθηκε πιέσεις τόσο από πλευράς Ε.Επιτροπής όσο και από άλλα οινοπαραγωγά Κ-Μ της Ε.Ε να μην σταματήσει την διαδικασία ψηφοφορίας των εν λόγω ψηφισμάτων κατά την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού γεγονός το οποίο θα οδηγούσε και στην μη ψήφιση των σχεδίων ψηφισμάτων - OENO-TECHNO 08-394A Et7: Αφαίρεση αλκοόλης από τους οίνους και OENO-TECHNO 08-394B Et7: Διόρθωση αλκοόλης από τους οίνους τα οποία είναι κοινοτικής αρμοδιότητας και συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε και τα οποία συνδέονται άμεσα με τους ορισμούς αυτών των προϊόντων .

Η ιταλική αντιπροσωπία διατήρησε τις επιφυλάξεις της σχετικά με το σχέδιο ψηφίσματος ECO-BOISPI 09-403 (αλκοολούχο ποτό αμπελοοινικής προέλευσης) και ανέφερε ότι δεν μπορούσε να το υποστηρίξει.

10η Γενική Συνέλευση Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου

Η Γενική Συνέλευση είχε μακροσκελή θεματολογία στην Ημερήσια Διάταξη. Τα σημαντικά σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς παρουσιάζονται συνοπτικά ως ακολούθως:

• Οι εκλογές με βάση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του OIV για την ανάδειξη Προέδρου του ΟΙV και Προέδρων Επιτροπών στις οποίες εκλέχτηκαν, με  τριετή θητεία, οι ακόλουθοι:

-κα Claudia QUINI (Αργεντινή)  ως Πρόεδρος του OIV
-κ. Vicente SOTES RUIZ (Ισπανία) ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ι-Αμπελουργία,
-κ. Valeriu COTEA (Ρουμανία) ) ως Πρόεδρος της Επιτροπής ΙΙ-Οινολογία ",
-κα Creina STOCKLEY (Αυστραλία) ως Πρόεδρος της Επιτροπής ΙV-Υγεία και Διατροφική Ασφάλεια
-κ. Paulo BARROS (Πορτογαλία) ως Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Εργαστηριακών Μεθόδων Ανάλυσης.
-κ. Ahmet ALTINDISLI (Τουρκία) ως Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Επιτραπέζιων Σταφυλιών
Δεδομένης της αποτυχίας εκλογής νέου Προέδρου στην Επιτροπή ΙΙΙ Οικονομία και Νομοθεσία ο κ. John BARKER παρέμεινε στη θέση του μέχρι την προσεχή Γ.Σ τον Οκτώβριο.
• H υιοθέτηση με συναίνεση 38 διεθνών ψηφισμάτων μέσα από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Ιδιαίτερη αναφορά χρήζει η συναίνεση και η κοινή θέση σε 27 ψηφίσματα που επηρεάζουν το κεκτημένο από τα Ευρωπαϊκά κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2012
και η απόφαση της Γ.Σ να παραπεμφεί το σχέδιο ψηφίσματος ECO-BOISPI 09-403 (αλκοολούχο ποτό αμπελοοινικής προέλευσης) στο στάδιο 5.

Σε ότι αφορά τα ψηφίσματα ECO-DROCON 10-432 «Ποτό που παράγεται από την αφαίρεση αλκοόλης από τον Οίνο και ψήφισμα ECO-DROCON 10-433 Et7-«Ποτό που παράγεται από την μερική αφαίρεση αλκοόλης από τον Οίνο» η ελληνική αντιπροσωπεία έκανε την εξής δήλωση η οποία και κατεχωρήθη στα πρακτικά της Γ.Σ:
«Η Ελλάδα έχει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τα ψηφίσματα του ECO-DROCON 10-432 και ECO-DROCON 10-433 για τους ορισμούς των ποτών που λαμβάνονται από την αφαίρεση αλκοόλης από τον οίνο και των ποτών που λαμβάνεται με μερική αφαίρεση αλκοόλης από τον οίνοί, ιδίως όσον αφορά τη υποσημείωση με την οποία "ο ορισμός δεν αποκλείει να χρησιμοποιείται η ονομασία  "οίνος χωρίς αλκοόλ» και « οίνος με μερική αφαίρεση αλκοόλης " στην περίπτωση που η νομοθεσία του κράτους μέλους το επιτρέπει ". Παρ 'όλα αυτά υπό το πνεύμα της συναίνεσης η Ελλάδα δεν θα αντιταχθεί στην έγκριση των ψηφισμάτων αυτών στην 10η Γενική Συνέλευση του ΟΙV.
Κατά αρχήν θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν είμαστε καθόλου ενάντια στην παραγωγή των καινοτόμων αυτών προϊόντων ή στην ιδέα της διεύρυνσης της αγοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάκτηση νέων καταναλωτών.
Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι η διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυτών με τον ορισμό που περιλαμβάνει την ονομασία "οίνος" θέτει σε κίνδυνο την αντίληψη την οποία έχουν οι καταναλωτές για το οίνο ως ένα φυσικό, μοναδικό, αγροτικό προϊόν.
Είμαστε πλήρως πεπεισμένοι ότι εάν οι καταναλωτές αλλάξουν την αντίληψή τους για το κρασί ως ένα μοναδικό, αγροτικό προϊόν πιστεύοντας ότι είναι ένα βιομηχανικό προϊόν, όπως οι αρωματισμένοι οίνοι ή τα αλκοολούχα ποτά, τότε οι συνέπειες για το σύνολο του αμπελοοινικού  τομέα, σε όλο τον κόσμο, θα είναι τεράστιες ".
Μετά την δήλωση αυτή, η οποία έτυχε πολύ ευνοϊκών σχολίων όπως και η εποικοδομητική στάση της χώρας μας, η Γαλλία κατέθεσε δήλωση με βάση την οποία τόνισε ότι «Ο ορισμός του οίνου και των αμπελοοινικών προϊόντων είναι πολύ σημαντικός  για την Γαλλία».